Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KIDSIAKI.PL


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego kidsiaki.pl.

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. DEFINICJE
3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
6. DOSTAWA
7. PŁATNOŚĆ ZA TOWAR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. REKLAMACJA TOWARU WYNIKAJĄCA Z TYTUŁU RĘKOJMI
10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy www.kidsiaki.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kidsiaki.pl prowadzi Marcin Woliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Woliński (wspólnik spółki cywilnej), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Ogólna 17A, 82-300 Elbląg NIP: 5782697844, REGON: 280184336 oraz Robert Woliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Woliński "Woliński & Hotel" (wspólnik spółki cywilnej), wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresami ul. Leszczyńskiego 11/6, 82-300 Elbląg oraz ul. Ogólna 17A, 82-300 Elbląg, NIP: 5781553899, REGON: 171014890, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą WENA Spółka cywilna Marcin Woliński, Robert Woliński, na podstawie umowy spółki cywilnej, pod adresem ul. Ogólna 17A, 82-300 Elbląg, NIP 5783015338, REGON: 280311898, zwane dalej Sprzedawcą/Usługodawcą.

1.2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

a) adres pocztowy: WENA s.c. ul. Ogólna 17A, 82-300 Elbląg
b) adres poczty elektronicznej: sklep@kidsiaki.pl
c) telefonicznie pod numerem +48 55 239 37 61

1.3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie sklepu kidsiaki.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. DEFINICJE

2.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

2.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.4. KLIENT – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą

2.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.6. KONTO – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego

2.7. KONSUMENT – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego

2.8. PRZEDSIĘBIORCA - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego

2.9. REGULAMIN - niniejszy dokument

2.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.kidsiaki.pl na platformie sklepowej Shoper.

2.11. TOWAR – produkt z własnym opisem prezentowany w Sklepie Internetowym, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego

2.13. USŁUGI - usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

2.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową,
b) dostęp do poczty elektronicznej
c) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript

3.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.

3.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług elektronicznych, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4.2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Newsletter.

4.3. KONTO - usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

4.4. NEWSLETTER - Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.3. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. O łącznej cenie Towarów wraz z podatkiem będącymi przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.4. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego mogą różnić się od cen Towarów znajdujących się w sklepie stacjonarnym przy ul. Ogólna 17A w Elblągu.

5.5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5.6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

5.7. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym również za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu powinien:

a) podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
b) wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
c) podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

5.8. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę po skompletowaniu całości drogą elektroniczną wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

5.9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

5.10. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

5.10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

5.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

6. DOSTAWA

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Możliwa jest dostawa Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas koszt dostawy ustalany jest indywidualnie, po uprzednim kontakcie Klienta. Dostawa Towaru ma miejsce po zaakceptowaniu warunków Sprzedawcy i dokonaniu płatności.

6.3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce Płatność i dostawa oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

a) przesyłka pocztowa - usługa Kurier48 - koszt 11,50 zł brutto (koszt ten jest stały niezależnie od liczby zakupionych towarów)
b) odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sklep Kidsiaki.pl, ul. Ogólna 17A, 82-300 Elbląg - w Dni robocze, w godzinach od 9.00 do 18.00

6.5. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

6.7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary oraz koszt wysyłki.

6.8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, o gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

7.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) płatność przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy Sprzedawcy: PKO BP 65 1020 1752 0000 0302 0107 9904 Kod BIC (Swift): BPKOPLPW. W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia; 

b) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl lub PayPal. W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.

7.2. Wszystkie możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatność i dostawa”.

7.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta:

a) za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – obsługę płatności elektronicznych prowadzi: DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – kapitał zakładowy w wysokości 1 697 000 zł w całości opłacony, NIP: 781-173-38-52
b) za pośrednictwem serwisu PayPal.pl - obsługę płatności elektronicznych prowadzi: Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

7.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: WENA s.c. ul. Ogólna 17A, 82-300 Elbląg;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kidsiaki.pl;

8.2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Odstąpienie od umowy". Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

8.8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. REKLAMACJA TOWARU WYNIKAJĄCA Z TYTUŁU RĘKOJMI

9.1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

9.2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

9.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w sposób:

a) pisemnie na adres: WENA s.c., ul. Ogólna 17A, 82-300 Elbląg;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kidsiaki.pl;

9.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na adres WENA s.c. ul. Ogólna 17A, 82-300 Elbląg.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.7. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

10.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

10.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

11.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

11.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w zakładce Polityka prywatności RODO i Cookies.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

13.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

13.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

13.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

13.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2017 r. poz. 683 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Kontakt

Sklep KIDSiaki.pl
ul.Ogólna 17A
82-300 Elbląg

POLSKA
(Nad Jarem - pasaż handlowy naprzeciwko CH Ogrody)

 

pn-pt - 9.00-18.00
sb - 10.00-13.00

email: sklep@kidsiaki.pl
tel. 55 239 37 61

Facebook

Sklep internetowy Shoper.pl